• Grondboringen
 • Grondwatertechniek
 • Bodemenergie

Ontwikkelen / regenereren

Het doel van het ‘ontwikkelen’ van een nieuwe bron is het verkrijgen van een hogere capaciteit en het verwijderen van vuildeeltjes welke tijdens het boorproces achter blijven in het boorgat. Ook worden hiermee de, van nature aanwezige, fijnere deeltjes rondom de bron, in het zandpakket verwijderd.

Het verhogen van de capaciteit heeft als gevolg dat de bronpomp minder energie zal vragen en doordat deeltjes verwijderd worden zal, onder andere bij ondergrondse energieopslag, de kans op putverstopping aanzienlijk afnemen en de levensduur verlengen.

Regenereren (bestaande) bron:
Hoewel Verhoeven-Drunen er, tijdens het aanleggen van een bron, alles aan doet om putverstopping te voorkomen, neemt iedere pompput na verloop van tijd (veelal pas na tientallen jaren) in capaciteit af.

Redenen van het afnemen van de capaciteit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Zwellende (gesuspendeerde) deeltjes die aanwezig kunnen zijn rondom de bron, in de daar aanwezige grondlagen en grondwater.
 • Ontgassing van het grondwater.
 • Chemische neerslagvorming (bijvoorbeeld ijzer, mangaan of kalk)
 • Een lekkende persbuis.
 • Een lekkende bronkop.
 • Groei van biologische neerslag
 • Verandering van de porositeit van de watervoerende zandlaag onder invloed van stroming.
 • Verandering waterkwaliteit.
 • Schade van buitenaf.
 • Fouten tijdens ontwerp en aanleg van de bron.
 • Verkeerde of verouderde toegepaste materialen.

Verhoeven-Drunen biedt een aantal mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe bron en het regenereren van een bestaande bron, mits slagingskans in dit geval reëel wordt geacht. De slagingskans kan veelal vooraf ingeschat worden door capaciteitsmetingen, eventueel in combinatie met een flowmeting, uit te voeren en deze te vergelijken met de nieuwwaarde en waardes tijdens uitgevoerde onderhoudsbeurten. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een camera inspectie.

Capaciteitsmetingen
Na het schoonpompen en ontwikkelen van een bron is het belangrijk een capaciteitsmeting uit te voeren, om de nieuwwaarde van een bron te bepalen. Met behulp van een onderwaterpomp wordt water onttrokken met een vaste volumestroom, waarbij op vaste momenten de waterstand in de bron wordt gemeten. De volumestroom en het verschil tussen de waterstand in rust en de waterstand tijdens het pompen resulteert in het specifieke debiet van de bron.

Door dit bij een nieuwe bron nauwkeurig uit te voeren, wordt toekomstig onderhoud vereenvoudigd. Een dergelijke meting tijdens onderhoudsinspecties kan eventuele putverstopping tijdig detecteren.

Uiteraard zijn alle toegepaste water- en flowmeters geijkt en wordt er, om de waterstand te registreren, gebruik gemaakt van automatische meetapparatuur. Ook kunnen waterstanden in andere bronnen, van bijvoorbeeld puttenvelden of waarnemingsfilters, gelijktijdig worden geregistreerd om de maximale hoeveelheid aan gegevens ‘boven te halen’.

Chemisch reinigen
Er zijn tal van mogelijkheden om een bron chemisch te reinigen. Zoals reeds omschreven bij de betreffende onderwerpen, kunnen bijvoorbeeld jutteren en sectierondpompen worden gecombineerd met chemicaliën.

Ook zijn er middelen voorhanden, welke in een bron – waarin de pompinstallatie nog aanwezig is – ingebracht kunnen worden, om bijvoorbeeld ijzeroxide te verwijderen of bronnen te ontsmetten voor drinkwatertoepassing.

Uiteraard zijn de toegepaste middelen geschikt voor gebruik in onze bodem en ons grondwater en worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen voor de betreffende toepassing.

Flowmeting
Tijdens een flowmeting wordt de debietverdeling van een bron bepaald.
Er wordt dus onderzocht hoeveel water er per meter filter, of per filterdeel wordt geleverd. Door een flowmeting uit te voeren in een nieuwe bron, kan bij eventuele, toekomstige, putverstopping bepaald worden waar de verstopping zich bevind, met behulp van een nieuwe flowmeting.

Intermitterend pompen
Voor het intermitterend pompen wordt een onderwaterpomp in de bron gebouwd, welke middels een tijdklok in- en uitgeschakeld wordt. Meestal draait de pomp 10 minuten, waarna deze vervolgens 5 minuten stopt.
Door deze acties gedurende circa 10 à 12 uur aansluitend te herhalen op ontwerpdebiet van de bron, worden fijne zand- en/of slibdeeltjes rondom het filtertraject verwijderd.

Verhoeven-Drunen beschikt over onderwaterpompen in nagenoeg alle gewenste capaciteiten om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.
De werkzaamheden kunnen tevens worden uitgevoerd op delen van het filtertraject, door tijdelijke afdichtingen in de bron te plaatsen. Hierdoor kan een specifiek filtertraject onder handen genomen worden. Ook kan dit worden toegepast indien de afvoermogelijkheid voor het uitkomende water beperkt is.

Jutteren
Voor het jutteren wordt de bovenzijde van de bron luchtdicht en trekvast afgesloten door de ‘jutterkop’. Door deze kop wordt perslucht in de bron gebracht, waardoor de waterspiegel in de bron naar beneden wordt gedrukt. Tijdens het wegdrukken stroomt het water heel langzaam het watervoerende pakket in. Als de waterspiegel het gewenste niveau heeft bereikt (veelal 10 à 15 m lager dan de natuurlijke waterstand), wordt een grotere afsluiter (DN100) geopend, waardoor de lucht snel ontsnapt. Hierdoor wordt het grondwater gedurende korte tijd met hoge snelheid uit het watervoerende pakket geleid, waardoor fijne vuildeeltjes worden weggespoeld. Deze actie wordt een aantal malen herhaald, waarna er een tijdje uit de bron wordt gepompt tot het water weer helder is. Voor het regenereren van bronnen kan dit eventueel worden uitgevoerd in combinatie met chemicaliën en tevens is het mogelijk om een bron sectiegewijs te jutteren.

Verhoeven-Drunen beschikt over een juttersysteem, waarbij sensoren in de bron worden geplaatst en het proces semi-automatisch kan verlopen.
Door het registreren van de tijd van het wegdrukken en terugkeren van de grondwaterstand en het beoordelen van de vervuilingsgraad van het uitkomende water, zien we of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Tevens kunnen delen van het filtertraject gejutterd worden, door tijdelijke afdichtingen en buizen in de bron te plaatsen.

Sectiegewijs schoonpompen
Bij het sectiegewijs schoonpompen wordt een bron, het woord zegt het al, sectie voor sectie schoon gepompt. Dit kan gebeuren door per sectie, met een gemiddelde lengte van 1 à 1,5 m, water te onttrekken met een ingebouwde onderwaterpomp tussen rubber flappen of met behulp van luchtliften.

Door Verhoeven-Drunen wordt veelal de ‘sectierondpompmethode’ toegepast. Hierbij wordt grondwater op een bepaalde sectie rondgepompt door de omstorting, waarbij deeltjes beter worden los gemaakt van de boorgatwand. Tijdens het rondpompen wordt het ‘rondpompapparaat’ verticaal op en neer bewogen in het filtertraject. Tussentijds wordt los gekomen vuil afgevoerd uit de bron met behulp van luchtliften.

Het rondpompen kan uitgevoerd worden in combinatie met chemicaliën, om bijvoorbeeld bij oudere, vervuilde bronnen een beter resultaat te behalen.

Tweelingpompen
Tweelingpompen kan uitgevoerd worden indien meerdere bronnen moeten worden ontwikkeld. Dit is veelal het geval bij ondergrondse energieopslag, daar waar de mogelijkheid om het uitkomende water te lozen beperkt is.

Bij tweelingpompen wordt nagenoeg al het uitkomende water van de ene bron, weer geïnfiltreerd in de andere bron. Het gedeelte vuil houdend water kan worden geloosd, of, voorafgaand aan het infiltreren, middels filters worden gereinigd, om verstopping van de andere bron te voorkomen.

Tweelingpompen wordt veelal toegepast in gebieden waar het opgepompte water zout is en er geen vergunning beschikbaar is om het water te lozen op bijvoorbeeld het riool of oppervlaktewater.

Overige
Hoewel ze minder vaak worden toegepast, zijn ook de volgende ontwikkel- en regeneratiemethoden mogelijk:

 • Hogedruk reiniging
 • Borstelen
 • Schrapen
 • Pistoneren
 • Ultrasoon reinigen
Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl